fbpx
Add Line

 

Our service fees

ค่าบริการทั่วไป

No. ประเภทของการบริการ ค่าบริการ
1. University Representative Service
บริการสมัครเรียนเข้าสถาบันศึกษาหรือมหาวิทยาลัยที่ EFL UK เป็นตัวแทนอย่างเป็นทางการ ดูรายชื่อมหาวิทยาลัยทั้งหมด คลิ๊ก
ฟรี!! FREE
2. ค่าบริการเสริมด้านการสมัครเรียน
บริการตรวจ SOP ภาษาอังกฤษ Grammar Correction
บริการตรวจ SOP ภาษาอังกฤษ Grammar Correctionพร้อมปรับเนื้อหา แก้ไข SOP
ฟรี!! FREE
3. Accommodation Service

บริการจองที่พักหรือให้คำแนะนำในการหาหอพักที่เป็นของมหาวิทยาลัยหรือเอกชน

ฟรี!! FREE
4. On request Placement Service
บริการสมัครเรียนเข้าสถาบันศึกษาทุกระดับมหาวิทยาลัยอื่นๆ
15,000 baht per application
5. บริการแปลเอกสาร
ประเภทเอกสาร; สูติบัตร, ทะเบียนบ้าน, บัตรประชาชน, ทะเบียนการค้า,หนังสือเปลี่ยนชื่อ-นามสกุลบุคคลทั่วไป
นักเรียนของ EFL UK (ราคาพิเศษ)
 

 

400 baht per page
250 baht per page

 

ค่าดำเนินการยื่นวีซ่าประเทศในสหราชอาณาจักร

No. ประเภทและเงื่อนไข ค่าธรรมเนียม ต่อคน (บาท)
1. ค่าบริการยื่นวีซ่านักเรียนของ EFL UK ฟรี ฟรี!! FREE
2. Immediate family ได้แก่ พ่อแม่ พี่น้อง สามี หรือ ภรรยา

ยื่นวีซ่าท่องเที่ยวหลังจากนักเรียนได้วีซ่าแล้ว และต้องการขอเดินทางไปเยี่ยมนักเรียน

4,000
3. บริการรับทำวีซ่าท่องเที่ยว บุคคลทั่วไป

ไม่รวมค่าธรรมเนียมวีซ่า

6,000
4. บริการรับทำวีซ่านักเรียน บุคคลทั่วไป

ไม่รวมค่าธรรมเนียมวีซ่า

12,000

 

ค่าดำเนินการยื่นวีซ่าประเทศในยุโรป

No. ประเภทและเงื่อนไข ค่าธรรมเนียม ต่อคน (บาท)
1. ค่าบริการยื่นวีซ่านักเรียนของ EFL UK ฟรี ฟรี!! FREE
2. Immediate family ได้แก่ พ่อแม่ พี่น้อง สามี หรือ ภรรยา

ยื่นวีซ่าท่องเที่ยวหลังจากนักเรียนได้วีซ่าแล้ว และต้องการขอเดินทางไปเยี่ยมนักเรียน

4,000
3. บริการรับทำวีซ่าท่องเที่ยว บุคคลทั่วไป

ไม่รวมค่าธรรมเนียมวีซ่า

6,000
4. บริการรับทำวีซ่านักเรียน บุคคลทั่วไป

ไม่รวมค่าธรรมเนียมวีซ่า

12,000

 

ค่าบริการดังกล่าวมีผลตั้งแต่วันที่ 1 กรกฏาคม 2565 เป็นต้นไป

Design © EFLUK. All rights reserved.

Setup Menus in Admin Panel