Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!

การเตรียมเอกสารขอวีซ่าประเทศอังกฤษ

การขอวีซ่านักเรียนของสหราชอาณาจักร18

***การขอวีซ่านักเรียน หากเอกสารต่างๆ ที่ยื่นเป็นภาษาไทย ต้องนำไปแปลเป็นภาษาอังกฤษก่อนยื่นเข้าที่สถานทูตฯ *** 
  1. กรอกใบสมัครวีซ่าที่เจ้าหน้า EFL UK จัดเตรียมไว้ให้ถูกต้องและครบถ้วน หรือเข้าไปกรอกด้วยตัวเองที่ https://visas-immigration.service.gov.uk/apply-visa-type/tier4 
  2. สูติบัตรของผู้สมัคร พร้อมแปลเป็นภาษาอังกฤษ
  3. หนังสือเดินทางเล่มปัจจุบันตัวจริงและสำเนา 1 ชุด (มีอายุอย่างน้อย 6 เดือน)
  4. หนังสือเดินทางเล่มเก่า (ถ้ามี)
  5. เอกสาร Confirmation of Acceptance for Studies (CAS) จะได้รับจากทางสถาบันที่สมัครเรียนไว้ หลังจากที่โอนเงินจ่ายค่าเล่าเรียนแล้ว เอกสารที่ระบุใน CAS จะต้องเตรียมตัวจริงและสำเนา 1 ชุด
  6. สำเนาบัตรประชาชนและทะเบียนบ้านของผู้สมัคร 1 ชุด พร้อมแปลเป็นภาษาอังกฤษ
  7. ผลการเรียนตัวจริงและสำเนา (Transcript) 1 ชุด
  8. ใบรับรองการตรวจโรคจาก IOM พร้อมสำเนา 1 ชุด
  9. จดหมายรับรองงานตัวจริงและสำเนา 1 ชุด พร้อมแปลเป็นภาษาอังกฤษ (ถ้ามี)
  10. หลักฐานการชำระค่าประกัน หรือ Immigration Health Surcharge GBP 150 ต่อปี สำหรับนักเรียนที่เรียนหลักสูตรเกิน 6 เดือนขึ้นไป
  11. หลักฐานการเงิน สมุดบัญชีเงินฝากประจำหรือสะสมทรัพย์ตัวจริงพร้อมสำเนาย้อนหลัง 6 เดือนของผู้สมัคร หรือบิดามารดา หรือผู้เลี้ยงดูที่ได้รับการแต่งตั้งจากศาลเท่านั้น และต้องมีเงินจำนวนตามที่ทางสถานฑูตกำหนดอยู่ในบัญชีมาแล้วไม่ต่ำกว่า 28 วัน **ตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2018 เป็นต้นไป นักเรียนไม่จำเป็นต้องยื่นเอกสารทางการเงิน แต่ในกรณีที่ทางสถานทูตแจ้งขอมา นักเรียนจำเป็นต้องโชว์เช่นกัน
  12. จดหมายรับรองสถานะการเงิน ซึ่งระบุหมายเลขบัญชี เป็นภาษาอังกฤษของผู้สมัคร หรือบิดามารดา หรือผู้เลี้ยงดูที่ได้รับการแต่งตั้งจากศาลเท่านั้น ซึ่งออกโดยธนาคาร ระบุเป็นสกุลเงินปอนด์ (เช่น GBP 24,000) และขอจากธนาคารไม่เกิน 1 เดือนก่อนการยื่นขอวีซ่า **ตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2018 เป็นต้นไป นักเรียนไม่จำเป็นต้องยื่นเอกสารทางการเงิน แต่ในกรณีที่ทางสถานทูตแจ้งขอมา นักเรียนจำเป็นต้องโชว์เช่นกัน
  13. กรณีที่ผู้ปกครองเป็นผู้สนับสนุนด้านการเงิน ต้องเตรียมสำเนาบัตรประชาชนและทะเบียนบ้านของผู้ปกครอง 1 ชุด พร้อมแปลเป็นภาษาอังกฤษ
  14. จดหมายรับรองจากผู้ปกครองว่าจะเป็นผู้สนับสนุนค่าใช้จ่ายทั้งหมด
  15. หนังสือรับรองบริษัทหรือจดหมายรับรองงานของผู้ปกครอง พร้อมแปลเป็นภาษาอังกฤษ
  16. ค่าธรรมเนียมการขอวีซ่า จ่ายผ่านระบบออนไลน์ เป็นจำนวนเงิน USD$463 (จ่ายเป็นสกุลเงินดอลล่าร์) ข้อมูล ณ วันที่ 12 กันยายน 2018

สำหรับค่าธรรมเนียมวีซ่านั้น ข้อมูลมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาท่านสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้จากทางเจ้าหน้าที่วีซ่าของ EFL UK (Tel. : 02-129-3134-5 หรือ 097-1400-527)

ศูนย์รับคำร้องขอวีซ่าประเทศอังกฤษ (VFS UK)
ที่อยู่ : อาคารเทรนดี้ออฟฟิศ ชั้น 28 สุมขุมวิทซอย 13 คลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 (BTS นานา)
เวลาเปิดทำการ : วันจันทร์ – วันศุกร์ 8.30 น. – 15.00 น.

การนัดหมายเพื่อยื่นขอวีซ่า ทาง EFL UK จะทำการนัดหมายให้

ผู้ยื่นคำร้องขอวีซ่าทุกคนต้องยื่นคำร้องด้วยตนเองที่ศูนย์รับคำร้องขอวีซ่าประเทศอังกฤษในกรุงเทพฯ เพื่อสแกนลายนิ้วมือและถ่ายรูป ถ้าท่านปฏิเสธที่จะสแกนลายนิ้วมือและถ่ายรูป ทางสถานทูตฯจะไม่รับใบคำร้องขอวีซ่าของท่าน นักเรียนที่ยื่นวีซ่าแบบ Tier 4 จะมีการสัมภาษณ์กับเจ้าหน้าที่เป็นภาษาอังกฤษอีกด้วย

หากท่านที่ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อขอคำปรึกษาได้ที่ EFL UK โทร 097-1400-527 หรือ 02-129-3134-5